Loading....

Трансфузійні заповіді

Transfusion ten commandmentsHandbook

Essentials

 • Is blood transfusion necessary in this patient?
 • If so, ensure:
  • right blood
  • right patient
  • right time
  • right place.
 1. Transfusion should only be used when the benefits outweigh the risks and there are no appropriate alternatives.
 2. Results of laboratory tests are not the sole deciding factor for transfusion.
 3. Transfusion decisions should be based on clinical assessment underpinned by evidence-based clinical guidelines.
 4. Not all anaemic patients need transfusion (there is no universal ‘transfusion trigger’).
 5. Discuss the risks, benefits and alternatives to transfusion with the patient and gain their consent.
 6. The reason for transfusion should be documented in the patient’s clinical record.
 7. Timely provision of blood component support in major haemorrhage can improve outcome – good communication and team work are essential.
 8. Failure to check patient identity can be fatal. Patients must wear an ID band (or equivalent) with name, date of birth and unique ID number. Confirm identity at every stage of the transfusion process. Patient identifiers on the ID band and blood pack must be identical. Any discrepancy, DO NOT TRANSFUSE.
 9. The patient must be monitored during the transfusion.
 10. Education and training underpin safe transfusion practice.

These principles (which are adapted from the NHS Blood and Transplant ‘Transfusion 10 commandments’ bookmark with permission) underpin safe and effective transfusion practice and form the basis for the handbook.

Transfusion Handbook

 

10 основних принципів трансфузії

 • Це переливання крові необхідно пацієнту?
 • Якщо це так, треба забезпечити:

потрібну кров
• потрібного пацієнта
• потрібний час
• потрібне місце

1. Переливання слід використовувати тільки тоді, коли зиск переважає ризики і немає інших прийнятних альтернатив.
2. Результати лабораторних досліджень не є єдиним вирішальним фактором для переливання.
3. Рішення переливання має базуватися на клінічній оцінці, підкріплено доказовою клінічною рекомендацією.
4. Не всім анемічним пацієнтам необхідно переливання (не існує універсального тригеру трансфузії).
5. Обговорити ризики, переваги та альтернативи для переливання з пацієнтом і отримати згоду.
6. Чинники для переливання мають бути задокументовані в історії хвороби пацієнта.
7. Своєчасне забезпечення допоміжного компонента крові при великих крововтратах може поліпшити результат. Важлива хороша комунікація та командна робота.
8. Відсутність перевірки ідентичності хворого може бути фатальною. Пацієнти повинні носити ідентифікаційний браслет (або еквівалент) з ім’ям, датою народження та унікальний ідентифікаційний номер. Підтверджуйте особу на кожному етапі процесу переливання. Ідентифікатори пацієнта на ідентифікаційній смузі та в крові повинні бути однаковими. Будь-яка невідповідність – НЕ ПЕРЕЛИВАТИ!
9. Пацієнта слід контролювати під час трансфузії.
10. Освіта і навчання лежать в основі безпечної практики переливання.

Ці принципи є основою безпечної та ефективної трансфузії на практиці і формують основу цього довідника.